ثبت نام همسان گزینی

به نام خدا

ضمن آرزوی سعادت و خوشبختی برای شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور آشنا شدن کارشناسان مرکز همسر گزینی موسسه یار آشنای خانواده  با ویژگیهای شما طراحی شده است. این اطلاعات کاملاً محرمانه است و تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد یا سازمان  قرار نخواهد گرفت.

به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

فرم ثبت نام همسر یابی