معاونت مالی اداری

معاون اداری44

نام: نرگس اقبالی

تخصص: روانشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد.