حدیث

مالکیت یا عشق

بارها شنیده اید که برخی افراد می گویند همسرم بقدری من را دوست دارد که لحظه ای طاقت دوری مرا ندارد.

اهداف ازدواج دراسلام

از جمله نهادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت ، نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت و جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته است  نهاد خانواده است، نهادی که با ازدواج دو نفر شکل گرفته وبا وجود فرزندان گسترده می شود.

برای دستیابی به ارزش های مطلوب باید یکسری اهداف پایه گذاری شود تا انسان براساس آن ها به کمال واقعی برسد. ازدواج نیز یک ارزش است که برای رسیدن به آن باید ابتدا اهداف مشخص شود از جمله این اهداف شامل:

صفحه‌ها

Top