حدیث

تفاوت مغز زن و مرد

زن و مرد در عشق ورزی نیز متفاوتند، زن با حرف زدن به عشق پی برده و آن را ابراز می کند، ولی مرد در عمل عشقش را ثابت می کند .

باورهای اشتباه درمورد زن

بارها این جملات از زبان برخی مردها شنیده شده که می گویند:« برای چی ازدواج کنیم؟؟؟ زن بگیریم که آزادی خود را از دست بدهیم؟؟ و... »

علائم و نشانه های کمرویی

کمروئی در افراد، از کوچک و بزرگ جلوه هائی دارد که هرکس در سایه مختصر معاشرتی می تواند آنها را دریابد، ولی در عین حال جنبه هائی هم قابل ذکرند که شاید از دید عامه پنهان باشند. 

وظیفه زنان در برخورد با نامحرمان

قرآن کریم می فرماید: به زنها هم بگویید که چشم ها را از چشم چرانی و از نگاه به آنچه نباید نگاه کرد حفظ کنند و دامن های خودشان را، هم از نگاه کردن دیگران و هم از فحشا حفظ کنند، یعنی همان دستور و همان عبارتی که در مورد مردان آمد.

صفحه‌ها

Top