حدیث

نقش هورمون ها در عشق

تحقیقات گویای این مطلب میباشند:  %55 از طریق زبان جسمانی علاقه پدید می آید،  %38 از طریق لحن صدا و سرعت سخن گفتن، فقط %8 از طریق گفتگو عاشق میشوند.

صفحه‌ها

Top