حدیث

اصول برخورد با کودک عصبانی

والدین باید توجه داشته باشند که انتظاراتشان را به صورت انتخابی بیان نکنند. زیرا ممکن است کودک آن حالتی را انتخاب کند که مورد میل رغبت ما نباشد

نکات طلایی تعامل با فرزندان

نه کنترل کامل و نه آزادی بی‌قید و شرط: بلکه آماده کردن شرایط جهت تجربه کردن امور جدید به صورت کنترل شده و تحت نظارت والدین باید صورت بگیرد.

Top