حدیث

اصول برخورد با کودک عصبانی

والدین باید توجه داشته باشند که انتظاراتشان را به صورت انتخابی بیان نکنند. زیرا ممکن است کودک آن حالتی را انتخاب کند که مورد میل رغبت ما نباشد

Top