حدیث

فرزند بیشتر آینده بهتر

روایات است کسی که دختر ندارد، مستحب است برای داشتن فرزند دختر دعا کند در این خصوص در جلد بیست و یکم کتاب «وسائل الشیعه» در روایتی از امام صادق (ع) نقل است که حضرت ابراهیم (ع) با وجودی که فرزندان فرهیخته و بزرگواری چون حضرت اسماعیل و اسحاق (ع) داشت، برای داشتن فرزند دختر هم دعا می کرد. نکته جالب توجه در روایت این است که یکی از پیامبران بزرگ الهی که از داشتن فرزند دختر محروم بود، برای انسان لطف و رحمتی محسوب می شود که باعث افتخار اوست.

  • عنوان: فرزند بیشتر آینده بهتر
  • تاریخ: 2015/12/03 22:31
  • دیدگاه‌ها

0 دیدگاه‌ها

Top