حدیث

احکام استخاره

در کارها انسان باید فکرکند . اگر فکر او به جایی رسید تصمیم بگیرد . اگر فکر او به جایی نرسید از فکر دیگران استفاده کرده و مشورت کند . بازهم اگر به نتیجه رسید عمل می کند . اما اگر با مشورت با دیگران نیز نتوانست تصمیم بگیرد و حیران و سرگردان ماند، آن زمان استخاره اشکالی ندارد .

Top