کابوس های کودکان

خواب! ما در طول زندگی خود همواره با این بازسازی، سر و کار داریم، در آن دخل و تصرف می کنیم، از آن استقبال می کنیم

تئوری انتخاب وکودکان

کودکان اغلب نافرمانند و والدین در میابند که بدون مواجه شدن با درگیری خواسته ها، وادارکردن کودکان به اطاعت، بسیارمشکل ونا امید کننده است.

کودکان و مسائل جنسی

پسربچه‌ای دارم که حدود سه، چهار سال سن دارد. متاسفانه گاهی اوقات، در خلوت به آلت تناسلی خودش دست می‌زند. چند بار به صورت‌های مختلف؛ پرت کردن حواس، تنبیه، قهر با این رفتارش برخورد کردم، ولی هیچ کدام در دست کشیدن از این رفتارش تاثیری نداشته است.

صفحه‌ها

Top