حدیث

علت حجاب

زن بزرگترين موضوع خوشي و لذت است، اگر زن و مرد، محشور با يكديگر باشند به دنبال لذت جويي و كاميابي مي روند.

عفت و وقار

حجاب را براي زن واجب و چشم چراني مردان و بودن زن و مرد نامحرم را  در خلوت حرام نموده است.

زن و حجاب

حجاب مهر و امضاي ملكيت زن براي مرد نيست، زيرا زن ومرد از جهت انسانيت با هم مساويند.

پوشش تحفه اي الهي

بدون شك، به تناسب ويژگي هاي روحي و جسمي بشر، آفرينش لباس و پوشش و روي آوردن فطري انسان به آن، يكي از نعمت ها و هداياي الهي محسوب مي شود.

صفحه‌ها

Top