حدیث

دو سال ارتباط بی نتیجه

از طرفی احساس می کنم اون منتظره که از طرف من موضوع پیش کشیده بشه چون آدمه مغروریه و خیلی هم درباره خودش و برنامه های آیندش صحبت نمی کنه

صفحه‌ها

Top