حدیث

تمایل به ازدواج

ازدواج با دختری که از قومیت فارس نباشد و فرهنگ دو خانواده متفاوت باشد ممکن است در آینده مشکل ساز باشد؟

نقش هورمون ها در عشق

تحقیقات گویای این مطلب میباشند:  %55 از طریق زبان جسمانی علاقه پدید می آید،  %38 از طریق لحن صدا و سرعت سخن گفتن، فقط %8 از طریق گفتگو عاشق میشوند.

صفحه‌ها

Top