حدیث

رابطه برای دوستی یا شناخت؟

هیچ اشکالی ندارد برای شناخت بیشتر جهت ازدواج ارتباط سالمی وجود داشته باشد اما باید فراموش نکنیم که این رابطه با رابطه دوستی تفاوت دارد

ازدواج تلگرامی رسید!

ز اول که رابطه ما شکل گرفت هردومون به این اعتقاد داشتیم که رابطه دوستی فایده نداره و از اول هدف اشنایی ازدواج بود ولی بخاطر درگیریای شغلی

صفحه‌ها

Top