حدیث

شیوه گفتگو با همسر

همسرتان برای فهمیدن بهتر منظور شما نباید حواسش پرت شود و فكر كند كه شما به او كم توجهید یا حالت تدافعی مثل دعوا كردن به خود گرفته اید

 

پیر شدن نو عروس ها!

در هر ماه ۶۰هزار و ۳۶۲ واقعه ازدواج و در هر شبانه روز هزار و۹۸۵ مورد و در هر ساعت ۸۳ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.‏

صفحه‌ها

Top